در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - مواضع "نصر"درباره طرح تجهیز واحدهای صنفی به پایانه مکانیزه فروش