در حال انتقال به آدرس درخواستی

اردن، تهران را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد