در حال انتقال به آدرس درخواستی

باید روابط خود را با ترکیه به عنوان همکار آمریکا و اسرائیل بازتعریف کنیم