در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف به جان کری گفت «اگر ما به عراق کمک نمی کردیم، داعش با شما به جای موصل از طریق تلفن های بغداد...