در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تمایل شرکت های دارویی فرانسه برای همکاری و ادغام در بازار سرمایه ایران