در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - 30 آذر 1353 - سفر ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه و بانو به ایران