در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمریکا بازرگانان را برای سفر به ایران از قانون محدودیت های ویزا معاف کرد