در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - روس اتم: اولین نیروگاه هسته ای خاورمیانه بطور کامل تحویل تهران شد