در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا آیت الله یزدی و آیت الله جنتی می‌توانند بر انتخابات خبرگان در تهران نظارت کنند؟