در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا این کارشناس دلواپس هسته ای سخنگوی تیم جلیلی بود؟!