در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اقدامات تیم مذاکره کننده بر اساس منافع نظام بود/مخالفت های برخی برای اهداف سیاسی بود