در حال انتقال به آدرس درخواستی

بازتاب سفر رئیس جمهور به فرانسه در رسانه های جهان/دکتر روحانی چهره جدیدی از دولت ایران را آشکار کرد