در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک مدیر از وزارت صنعت وارد هیات مدیره سایپا شد