در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان ، سوریه رابه حمله نظامی تهدید