در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرباز زدن از تزریق نقدینگی به بازار سرمایه/صندوق های با درآمد ثابت پول را به خارج از بورس می برند