در حال انتقال به آدرس درخواستی

علی اکبر صالحی تاریخ دقیق اجرای برجام را اعلام کرد