در حال انتقال به آدرس درخواستی

در راستای اجرای برجام صورت گرفت دستور اوباما برای آمادگی جهت رفع تحریم ها پس از تایید اجرای تعهدات...