در حال انتقال به آدرس درخواستی

لاوروف: قصد جنگ با ترکیه را نداریم