در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر کسی بتواند واژه ی «نظارت» را در قانون اساسی پیدا کند به او جایزه می دهیم / اگر منظور کسانی که...