در حال انتقال به آدرس درخواستی

با تصویب شورای پول و اعتبار صورت گرفت خبر خوب برای بازار سرمایه/نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد...