در حال انتقال به آدرس درخواستی

1 ـ تفوق طلبى در بحث یا جدال و مراء