در حال انتقال به آدرس درخواستی

ادامه روند نزولی بازار و نزدیک شدن شاخص به خط حمایتی