در حال انتقال به آدرس درخواستی

مسجدجامعی: به صلاح ایران است، مدتی از دنیای عرب فاصله بگیرد/جانشینان سعودی حامیان تخریب حرم پیامبرند