در حال انتقال به آدرس درخواستی

توسعه و تحول ذوب آهن اصفهان با بهره برداري از پروژه هاي هشتگانه تا پايان سال 94 محقق مي شود