در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - آمريکا در حال آماده کردن بسته تحريم هاي جديدي عليه ايران است