در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - فریز نفت بی‌توافق اجرایی می‌شود