در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزارت دفاع آمریکا: شناور ایرانی غیرحرفه‌ای عمل کرد ما مجبور به شلیک شدیم