در حال انتقال به آدرس درخواستی

شهریاری: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی باعث بهبود وضعیت بازار می شود