در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا افزایش سرمایه "خزامیا، ذوب و شپلی" تا پایان سال عملی می شود؟