در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا برای صداوسیما چیزی به نام وجهه و اعتبار معنی دارد؟