در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیرعامل شرکت پلی اکریل خواستار رفع موانع توسعه صنعت نساجی شد