در حال انتقال به آدرس درخواستی

امضای 12قرارداد در نشست تجاری امروز ایران و ایتالیا/هدفگذاری بازگشت به مبادلات 7.5میلیارد یورویی...