در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - رفع توقیف آخرین محموله تجهیزات تحریمی فازهای ١٥و ١٦پارس جنوبی