در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرمایه گذاری سایپا بلوک 24 درصدی "ورنا" را قعطی کرد و مالک 39 درصدی شد