در حال انتقال به آدرس درخواستی

حداقل 500 میلیون یورو سرمایه گذاری در گروه سایپا نهایی شده است - تی نیوز