در حال انتقال به آدرس درخواستی

طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا؛ همچنان روی میز وزیر صنعت