در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما فرمان اجرایی لغو تحریم‌ها را امضا کرد