در حال انتقال به آدرس درخواستی

حقوق چند جوان بیکار در جیب آقای مدیر می رود؟