در حال انتقال به آدرس درخواستی

افتتاح واحد آمونیاک و اوره پتروشیمی شیراز با حضور معاون اول رییس جمهور - ایسنا