در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - برخی اعضای اوپک خواستار نشست اضطراری هستند