در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - مخابرات گنج است / ارزش 120 هزار میلیارد تومانی مخابرات هنگام واگذاری