در حال انتقال به آدرس درخواستی

چادرملو نیروگاه سیکل ترکیبی افتتاح کرد