در حال انتقال به آدرس درخواستی

شروع مثبت بازار سهام یک روز پس از تصویب برجام در مجلس