در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ظریف: دیدار دکتر روحانی از فرانسه تبلور قدرت دیپلماسی است