در حال انتقال به آدرس درخواستی

ثروت در بورس و سهام - سهمی که به بازار خالی کردند این گونه اخبار منفی را پخش میکنند.