در حال انتقال به آدرس درخواستی

بعید است ایران به توافق توقف سطح تولید نفت بپیوندد