در حال انتقال به آدرس درخواستی

دلیل سوم: اجماع فقهاى اسلام