در حال انتقال به آدرس درخواستی

علی مطهری: مبادا کلمه «نفوذ» هم مثل کلمه «فتنه» ابزاری برای سرکوب منتقدان شود