در حال انتقال به آدرس درخواستی

در شرکت حفاری شمال چه خبر است؟ برنده شدن یک شرکت بی تجربه در حوزه حفاری و بیکاری بیش از 100 کارگر...