در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرگروه ورزش 3:عادل فردوسی پور قبل از اینکه با ظریف مصاحبه کند،موضوع را به من گفته بود